Om ITEV Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering  
Sprengningsteknikk
Sprengingsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
  Skadeutredninger

Tross alle forsiktighetsregler fra utførende entreprenører kan det oppstå skader på nærliggende bygninger og konstruksjoner i forbindelse med sprengingsarbeider eller annen type anleggsarbeider. Byggherren har til sammen med entreprenør et solidarisk ansvar.

Den skadelidende kan stille sitt krav til entreprenør, byggherre, underentreprenør eller til sitt forsikringsselskap.  For å kunne klarlegge om skadene har samband med sprengingsarbeider eller annen type anleggsarbeider utfører ITEV en skadeutredning.

I skadeutredningen sammenfattes alle de fakta som finns vedrørende de arbeider som er utført. Sprengingsplaner, besiktigelsesrapporter, risikovurderinger, rystelsesmålinger m.m.
Etter at alle opplysninger er kommet på plass utarbeides det en objektiv vurdering av hva som er sannsynlig skadeårsak. Alle skaderapporter utarbeides som PDf - lesbare filer


Kjente skadetrekk
Skader på byggverk kan ha mange årsaker, det er ofte Kjente trekk ved sprengingsskader

 • Setningsskader – Dører og vinduer ”henger” , går tregt igjen
 • Punkterte ruter
 • Sprekk/svinnsprekker i mur og puss
 • Listeverk som sprekker i hjørne ved 45°
 • Malte overflater med synlige sprekkdannelser
 • Innvendig malt kledning som sprekker i not/fjær – overgang
 • ”Bom” i betonggulv
 • ”Bom” i flisbelagte bad
 • Sprekker i fliser
 • Utvendige murer og peiser som sprekker
 • Helebelagte områder som synker
  Kantstein som synker
 • Sprekkdannelser i munkepuss
 • Sprekkdannelser rundt utsparinger i betong – vinduer og dører
 • Utvendige pyntemurer som sprekker
 • Innvendige trapper som sprekker i overgang mellom vegg og trapp og inntrinn/opptrinn
 • Dårlig vannkvalitet fra brønner
 • Forurensning av grunnvann m.m

 

 

Håndtering av skader

Til grunn for skadeutredninger utføres gjennomgang av alle innkommende rapporter som kan være relevante i forbindelse med skaden. Den skadelidende intervjues og det tas foto av alle påståtte skader. Utførende entreprenør intervjues også. Alt dette settes sammen i en rapport som oversendes oppdragsgiver.
Dersom skaden havner i rettsapparatet

vil viogså kunne påta oss sivilrettslig medvirkning i forbindelse med slike saker.
 

 Noen ganger er skadeårsak innlysende


Hvem har ansvar for skader?
For at noen skal kunne være ansvarlig for en skade, er det et vilkår at det foreligger et ansvarsgrunnlag. I Norge har vi tre ansvarsgrunnlag. Det grunnleggende ansvarsgrunnlag er skyldansvar.
Videre har vi objektivt ansvar, og endelig foreligger et ansvarsgrunnlag som er nærmest en kombinasjon mellom skyldansvar og det objektive ansvaret.

Skader som er påført en grunneier e.l. er i nesten alle tilfeller et hendelig uhell. Men noen ganger kan det være snakk om simpel uaktsomhet eller grov uaktsomhet. Bygg og Anleggsarbeider er regulert gjennom en rekke lover og forskrifter og disse setter krav til utførelse hos den enkelte.

For at man skal kunne si at en handling er uaktsomhet må det foreligge et brudd på nevnte lover og forskrifter.

Sprengingsarbeider er regulert gjennom en rekke lover og forskifter der både byggherre, entreprenør, underentreprenør m.flere har alle et ansvar. Mange ganger ender et skadeomfang i det sivile rettsapparat.


Lover og forskrifter som regulere sivilt sprengingsarbeid kan du lese mer om ved å gå til DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sine hjemmesider

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond Eeg Vatne AS
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne