Om ITEV Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering  
Sprengningsteknikk
Sprengingsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
 

Selge eller kjøpe

 • Eiendomsmegleren plikter å utferdige og tinglyse skjøte, samt utferdige de øvrige dokumenter som hører med til handelen,
  herunder eventuelle konsesjonssøknader.
   
 • Megleren plikter å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene, herunder innfri selgers gjeld og tinglyse kjøpers nye obligasjoner.
   
 • Når oppgjøret er gjennomført, sender megleren en oppgjørsoppstilling til selgeren som viser hvorledes salgssummen er disponert m.h.t.
  utlegg, innfrielse av lån og utbetalinger. Kjøperen får en tilsvarende oppstilling over hvilke innbetalinger megleren har mottatt og hvilke
  omkostninger som har påløpt.
   
 • For å få tillatelse til å drive eiendomsmegling må et eiendomsmeglerforetak stille sikkerhet i form av forsikring eller bankgaranti.
  Denne er pr. dags dato på minimum kr.10 millioner. Dersom megleren ikke utfører oppdraget slik loven pålegger ham, eller han
  gjør en feil som påfører kjøperen eller selgeren et tap, vil den skadelidte kunne få dekket dokumentert tap gjennom meglerens garanti

Selgerens Plikter


S
elgeren har plikt til å opplyse om alle forhold ved eiendommen/boligen som han visste eller burde ha visst om da boligen ble solgt, og som han måtte forstå var av betydning for kjøperen.

 • Som selger kan du gjøres ansvarlig dersom den eiendom du selger ikke tilsvarer det en kjøper har rett til å forvente utfra eiendommens pris, gitte opplysninger, bebyggelsens alder osv.
 • Det er derfor viktig at du før salget igangsettes gir din eiendomsmegler så utførlige opplysninger om eiendommen som mulig. Er du i tvil om hva som har betydning for salget - spør megleren din. Det er viktig at du ikke holder tilbake opplysninger overfor megleren. Han/hun kjenner reglene for salg av fast eiendom og vet hva du plikter å gi av opplysninger.
 • Finn fram tegninger, tinglyste dokumenter og skjøte, forsikringspoliser, målebrev, kvittering for betalte offentlige avgifter og opplysninger om ligningsverdi. Bor du i et borettslag eller sameie må du også finne frem regnskapet for siste år, budsjett og vedtekter for eiendommen.
 • Har du fått påbud fra kommunen eller andre instanser om å foreta endringer eller utbedringer på eiendommen, eller har du fått opplysninger om at det vil skje bygningsmessige eller reguleringsmessige endringer i strøket, så plikter du å opplyse om dette.
 • Eiendomsmegleren vil på bakgrunn av de opplysninger du har gitt, samt en del tilleggsopplysninger som vi plikter å innhente, sette opp en salgsoppgave som gir de nødvendige opplysninger, slik at unødvendige konflikter ikke oppstår.
 • Salgsoppgaven vil du få deg forelagt for godkjennelse av de faktiske opplysninger før salget igangsettes.
 • Det er viktig at du ikke pantsetter eiendommen ytterligere uten å gi megler opplysninger om dette, etter at salget er igangsatt. Dersom eiendommen pantsettes uten at vi får beskjed om det, kan dette føre til unødvendige forsinkelser og problemer ved oppgjøret.
 • Dersom du er gift og det er deres felles bolig som skal selges, kan du ikke selge denne uten ektefellens samtykke.
 • Husk at eiendommen skal overleveres kjøper i ren- og ryddiggjort stand, samt at det avtalte tilbehør medfølger.

  Kilde:  Norsk eiendomsmeglerforbund

Hva legger du frem ved befaring av eiendom?

Under taksering av eiendom kommer ITEV til å kontrollere en rekke dokumenter som kommer fra forskjellige kilder.
Dette gjelder både for selveierboliger, eierseksjoner, aksje- og borettslagsleiligheter og næringseiendommer

Ferdigattest / brukstillatelse
Forsikringsbevis
Kommunale avgifter
Ligningsverdi
Målebrev
Situasjonskart
Skjøte / festekontrakt
Tegninger
Tidligere takst

 


 

 

 


 

 
Skal du bygge eller utbedre din bolig?
Hvert år mottar Forbrukerrådet mellom 3000 og 4000 henvendelser fra fortvilte kunder som har kjøpt håndverkstjenester. Mange problemer kunne vært unngått ved bruk av standardkontrakter.

 

Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) har utarbeidet flere avtaledokumenter som kan være til hjelp når det skal utføres arbeid på boliger og fast eiendom. Dokumentene er ment å regulere avtaleforholdet mellom den som skal utføre oppdraget og forbrukeren.

Håndverkstjenester
Blant avtaledokumentene er det to standardkontrakter for håndverkstjenester. En kontrakt er beregnet på prosjekter med en kostnadsramme under 1.5 G (Folketrygdens grunnbeløp) og den andre for arbeider over 1.5 G. (1.5 G utgjør for tiden ca 75 000,-.)

Standardkontrakter for boligbyggere
Standarder for avtaledokumenter skal gi større trygghet i forholdet mellom forbruker og entreprenør i boligbyggersaker. Bruk av standardkontraktene sikrer partenes rettigheter og plikter i forhold til bustadoppføringslova og avhendingslova.

Mer informasjon om disse avtaledokumentene kan du finne i Pronorms oversikt. For informasjon om elektroniske blanketter kan du henvende deg til NBR.


 
Kjøpers rettigheter og plikter

Kjøperen har ingen generell undersøkelsesplikt før kjøpet kommer i stand, men kan ikke påberope seg som mangel noe han burde ha sett etter å ha gjennomført en normal besiktigelse av eiendommen.

 

Rettigheter
Det er oppdragsgiver som skal betale meglerens vederlag, dersom ikke partene avtaler noe annet seg i mellom. (Husk imidlertid at du må betale dokumentavgift til staten, samt tinglysingsgebyr.) Loven gir deg dessuten helt bestemte regler for hva du som kjøper har krav på av opplysninger før handel sluttes. Bl.a. kan nevnes følgende:
 • Eiendommens registreringsbetegnelse og adresse.
 • Eierforhold, dvs om eiendommen er selveiet eller om det er en borettslagsleilighet osv. Videre skal det opplyses dersom tomten er festet.
 • Heftelser, dvs heftelser som skal følge eiendommen.
 • Tilliggende rettigheter, dvs dersom man f eks har rett til båtplass, garasje el på en annens eiendom, eller det kan være at man har rett til vei og ferdsel over en annen eiendom.
 • Grunnareal, dvs tomtens størrelse.
 • Ligningsverdi og offentlige avgifter.
 • Forholdet til offentlige planer og til konsesjonslovgivningen.
 • Dessuten skal eiendomsmegleren gi deg som kjøper av f eks en andels- aksje- eller eierleilighet opplysninger om rettigheter og forpliktelser i henhold til foreliggende avtaler og vedtekter.
 • Ved overdragelse av part i sameie eller et selskap skal også eiendomsmegleren gi opplysninger om siste års regnskap og eventuelle budsjett.
 • Opplysningene skal gis skriftlig. Dersom megler ikke har klart å innhente de ovenfornevnte opplysninger, skal han gi deg en skriftlig orientering om dette, herunder begrunnelse for hvorfor ikke opplysningene foreligger.

Plikter
Selve visningen, budrunden og salget skjer vanligvis svært raskt, og det er ikke mye du som kjøper rekker å undersøke. Du har imidlertid plikt til å undersøke boligen din etterpå, og varsle selgeren innen rimelig tid etter at en mangel er oppdaget. Du kan ikke sette frem krav på grunn av mangel om noe du kjente til eller burde ha kjent til da avtalen ble inngått. Er du usikker på om du har et krav overfor selgeren, ta straks kontakt med en fagmann for å få undersøkt det aktuelle forholdet nærmere.
 • Selv om kjøper har en undersøkelsesplikt, kan han ikke i etterkant påklage helt åpenbare feil som f.eks. en knust rute e.l. Slike forhold har kjøper plikt til selv å undersøke. Kjøper kan ta med en bygningskyndig - spesielt viktig hvis det er en eldre eiendom man ønsker å kjøpe.
 • Kjøper kan be om å få påvist eiendommens grenser samtidig som man besiktiger den. Vær forberedt på at kjøper kan spørre om alt vedkommende lurer på.
 • Eiendomsmegleren kan rådgi kjøper i budgivningen, men det er kjøper selv som må bestemme budets størrelse og ta ansvar for de bud man gir. Norges Eiendomsmeglerforbund har utarbeidet standardregler for budgivning.
 • Kjøper har selv ansvar for å ordne finansieringen og sørge for at betaling skjer til avtalt tidspunkt. Avtal derfor hvordan dette skal ordnes, slik at unødvendige forsinkelser og rentebelastninger ikke oppstår
 • Vær spesielt oppmerksom på at kjøper plikter å sette seg inn i, og nøye gjennomgå, de dokumentene som selgeren og eiendomsmegleren fremlegger om eiendommen. Har kjøper spørsmål vedr. disse dokumentene bør disse spørsmålene tas opp med eiendomsmegleren omgående - og før kjøpekontrakten undertegnes


 

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond Eeg Vatne AS
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne