Om ITEV Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering  
Sprengningsteknikk
Sprengingsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
 

Risikoanalyser

Vi lever i et teknologisk samfunn og mye av det vi fortar oss beveger seg i ytterkant av vår kunnskap og våre erfaringer. Dette gjør oss til et sårbart samfunn.
Det er fortsatt mennesker som gjennomfører bygge og anleggsarbeider og ikke roboter. Så lenge mennesker er involvert i praktiske oppgaver vil også faren for uhell kunne inntreffe. Å foreta risikovurderinger er en viktig oppgave for enhver bedrift som utfører risikofylte arbeidsoppgaver. Går vi langt nok utfører alle yrkesgrupper risikofylte arbeidsoppgaver, spørsmål er hvor langt vi skal gå!

Det har skjedd svært alvorlige ulykker på bygge og anleggsplasser i Norge. Noen av dem med tragiske utfall.  Fall fra store høyder, klemskader, brannskader,
sprengingsulykker er en av de mange ulykker som har inntruffet. I tillegg oppstår det vært år svært mange uønskede hendelser som kunne vært unngått.

Det er knyttet flere utfordringer til dette med risikoanalyser på bygge og anleggsplasser. Hva er egentlig risiko, og kan risiko i det hele tatt måles? Hvordan skal analyser foretas, hvordan skal dataene brukes og hvordan skal dette dokumenteres.
 


Pålitelige data?
I mange tilfeller vil en risikoanalyse måtte bygge på antakelser og valg fordi det ikke finnes tilstrekkelige fakta. Risikoanalyser vil derfor ikke uten videre gi pålitelige resultater. Holdninger blant utfrende part er også et viktig element.


Erfaring

Ved risikoanalyser inviterer du bygg og anliggende i omgivelsene, og dokumenterer følsomme virksomheter og utrystninger. Resultatet blir en handling med forslag til tiltak og restriksjoner uten merkostnader for prosjektet
 
 


 

 

 


 

 


Norsk Standard
I 1997 kom det nye tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven. Disse tillater at det brukes ”analyse og/eller beregninger som dokumenterer at sikkerheten mot brann er tilfredsstillende”. Dette skapte behov for en egen standard på området og samme år startet Norges Byggstandardiseringsråd opp arbeidet. Etter hvert ble prosjektet utvidet til også å omfatte veiledninger for bl.a. risikoanalyse av brann i tunneler.Har du et bygge eller anleggsarbeid der det er behov for å gjennomføre risikoanalyse?
De aller fleste bygge og anleggsarbeider har et eller flere arbeidsoppgaver der det er behov for å kunne gjennomføre en risikoanalyse. Omfanget av gjennomføringen vil variere med hensikt til størrelse m.m.

Ta kontakt med ITEV for nærmere forespørsel dersom du ønsker bistand i forbindelse med risikovurdering

 

Hva sier standarden NS 3901?
Standarden stiller krav til planlegging, organisering og gjennomføring av risikoanalyser, hvordan risiko skal beskrives og hvordan hele analysen og resultatene skal dokumenteres slik at de kan etterprøves av andre. Veiledningene gir råd om den praktiske gjennomføringen av analyser. Veiledningene er bygget bl.a. på erfaringer fra store ulykker, på forskning og på brannforsøk i tunneler.


 

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond Eeg Vatne AS
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne