Om Itev Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering  
Sprengningsteknikk
Sprengingsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker 
 

Forbrukerinformasjon

Alle takstingeniører tilknyttet NITO Takst vil til enhver tid ha tilgjengelig en database- utskrift som viser prisutviklingen for eiendommer i landet, fylket, kommunen, bydel; og relatert på vegnavn.


Bygningsmessig
Den bygningsmessige beskrivelse uttrykker bygningens tekniske oppbygging. Det bemerkes at bygget ikke er kontrollert for skjulte feil og mangler. For eiendommer som skal selges anbefales det generelt å foreta en teknisk tilstandsvurdering.


Teknisk vurdering
De fleste boliger forringes over tid. Dels forringes overflatematerialer fra bruk og slitasje, dels fra utidsmessighet, farge, trend o.l. og dels ved at offentlige forskrifter og kvalitetskrav endres. I tillegg er det forskjellig og individuell levetid på de enkelte materialer som brukes i en bolig.

Med utgangspunkt i en forenklet vurdering av en del hoveddeler i bygningen vil et tilnærmet riktig verdifradrag fremkomme. Det presiseres at den antatte verdireduksjon er i forhold til nytt. Med andre ord ikke kostnader som påløper for å oppdatere objektet til dagens kvalitetskrav.


Brutto årsleie
Dette innbefatter nåværende årsinntekter for utleiedel (er) korrigert for rente på evt. innskudd.


Driftsutgifter
I posten er medtatt boligens årlige driftsutgifter til bl.a. forsikring, kommunale avgifter, normale vedlikeholdsutgifter etc.


Normale byggekostnader
Her er medtatt det bygningen normalt koster komplett ferdigstilt fra håndverker. Dette inkluderer alle håndverkergrupper, offentlige gebyrer og normale byggelåns- renter.


Verdireduksjon
I denne post føres opp det forhåndsberegnede verdifradrag for elde, slitasje osv. På nybygg gjøres fradrag for gjenstående arbeider for at bygget skal ansees som ferdigstilt til å bo i. Dette er normalt det arbeidet som må utfores for at kommunen skal utstede ferdigattest.


Normale tomtekostnader
Tomtekostnadene omfatter normalt grunnlagskostnader som råtomt med påkostninger for vann, vei, avløp, strøm, tilknytningsavgifter, opparbeidelse av tomt, arrondering av terreng og ferdigstillelse av berørt terreng. Hellelegginger, støttemurer, utv. lysarmaturer, gjerde, flaggstang og andre ting av varig verdi medtas her. Spesielle grunnlagsinvesteringer som f.eks. brønnboring, kloakkrenseanlegg etc. tas med i denne post men angis spesielt.


Eiendommens tekniske verdi
Eiendommens tekniske verdi er summen av de forannevnte poster.


Dagens salgsverdi
Denne settes til det beløp takstingeniøren mener eiendommen eller leieretten kan omsettes til på takstdagen. Dette vil si den prisen flere interesserte kjøpere er villig til å betale. Den normale salgsverdi vil derfor gjenspeile de priser og svingninger som er i markedet. Til hjelp i denne vurderingen benytter takstkonsulenten den tidligere omtalte database som gjengir faktiske eiendomsomsetninger. Denne verdi er det som betegnes som verditakst.


Anbefalt låneverdi
Denne verdi skal danne grunnlag for langsiktig belåning og ansettes slik at den gir långiver nødvendig sikkerhet. Normalt vil låneverdien ligge i underkant av en grundig vurdert salgsverdi, men aldri over teknisk verdi

  

 

Arealbenevnelser
Arealbenevnelsene er i henhold til Norsk Standard —NS 3940. For nærmere forklaringer henvises det til originalstandarden som fås kjøpt i bokhandelen.


Boligarealet
Det er boligarealet som sier mest om hvor mye plass du får i leiligheten eller huset du kjøper. Når kvadratmeterprisen for en bolig skal regnes ut, er det også boligarealet som legges til grunn. Fellesrom, kott og boder er ikke med i boa. Boligarealet blir av og til kalt nettoareal og defineres etter reglene i NS 3940 pkt. 6.4.
Et areal er betegnelse på boligens størrelse, og måles i kvadratmeter. Det skilles ofte mellom bruttoareal (BTA) bruksareal (BRA) og boligareal (BOA). MERK: Det er krav til rommets størrelse for at det skal være målbart. EKS: Normalkravet til takhøyden er 2,4 meter, men 1,9 meter kan godtas så lenge det bare gjelder en del av boenheten

 


Boligareal.
Boligareal er påbudt opplyst av forbrukerombudet, og utgjør bruksarealet av boligens hoveddel. Målbare rom skal være bygningsmessig innredet til sitt formål og overflatebehandlet. Arealet er målt eksklusiv yttervegger. MERK: For at innredet loftsrom skal tilfredsstille kravene til boligareal, må tilgjengeligheten være via permanent trapp - det er ikke nok med nedfellbar stige.
 Bruttoareal.
Hele boligens ytre areal, inkludert boder og rom. Veranda, terrasse og eventuelle fellesdeler i flermannsboliger,
f.eks. trapperom, felles boder, vaskerom, oppbevaringsrom faller utenfor.
Arealet er målt inklusiv yttervegger til midt i eventuell vegg mot naboleilighet eller mot felles del.
Bruttoareal av loftsrom skal måles hvis krav til takhøyde tilfredsstilles, selv om rommet bare har adkomst fra nedfellbar stige.
Loftsrommet må imidlertid ha gulv for å være måleverdig
 Bebygd areal.
Bebygd areal er arealet bygningen opptar av terrenget.
 Bruksareal.
 "Bruksareal. Det vil si hele boligens indre areal, og er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger. BRA- arealet skal være større enn boligarealet. Også innvendige skillevegger måles dersom de har en tykkelse under 0,5 m. "

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond eeg Vatne AS
Avd: ITEV
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne